<track id="sAQrWpJ"></track>
  <address id="sAQrWpJ"></address>

  <track id="sAQrWpJ"><big id="sAQrWpJ"><nobr id="sAQrWpJ"></nobr></big></track>
  <nobr id="sAQrWpJ"><progress id="sAQrWpJ"></progress></nobr>

  <th id="sAQrWpJ"></th>

  Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

  Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

  P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

  Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
  Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

  Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

  (zkrácený ?lánek 12 stran)

  M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

  Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

  V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

  V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

   

  Mobilizace a cesta na frontu

  V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

  V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

   

  Na srbské frontě a v zajetí

  P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

  V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

  Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

  Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

  Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

  Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

  20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

  Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

  Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

  15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

  Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

  V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

   

  Anabáze z Valjeva do Valony

  Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

  P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

  Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

  Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

  Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

  Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

  Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

   

  „Pole ztracené“

  Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

  Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

  Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

   

  Ve francouzských táborech

  18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

  Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

  V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

  V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

  4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

   

  Vzh?ru do legií!

  Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

  P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

  Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

  Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

  Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

  My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

  Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

   

  V bojích na západní frontě

  Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

  Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

  Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

  Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

  Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

  P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

  Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

  Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

  Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

  8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

   

   

   

  © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

  Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

  K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

  Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

  p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

  Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

  Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

  Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

  P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

  Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

  Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

  Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

  25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

  Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

  Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

  Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

  Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

  Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

  Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

  V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

  Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

  Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

  4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

  Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

  Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

  V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

  Slovník, vysvětlivky, komentá?e

  abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

  ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

  akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

  Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

  alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

  Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

  anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

  aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

  apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

  Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

  Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

  arsenál zbrojnice

  Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

  Autrichiens fr. Rakušáci

  batalion pluk

  bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

  bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

  boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

  cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

  cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

  ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

  ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

  desentér desertér

  Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

  dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

  Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

  fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

  feldkurát vojenský kněz

  feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

  feldšpitál něm. polní nemocnice

  feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

  febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

  flota námo?nictvo

  Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

  fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

  fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

  gruppo it. zde: oddělení

  halt! něm. povel zastavit, stát!

  Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

  Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

  infanterie dělost?electvo

  Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

  jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

  ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

  kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

  kantina zde: prodejna pro zajatce

  kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

  kavalerie jezdectvo

  kellner něm. ?íšník

  komisárek vojenský chléb kyselé chuti

  komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

  konduktér pr?vod?í

  korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

  Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

  ku?a srb. d?m

  kuláš zast. guláš

  Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

  lágrovat něm.tábo?it

  lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

  landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

  landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

  Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

  lettres fr. dopisy

  losung něm. zde: heslo dne

  mantl něm. vojenský pláš?

  marodní kniha něm. kniha nemocných

  marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

  maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

  maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

  mantúra vojenský oblek

  merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

  Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

  náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

  obrlajtnant něm. nadporu?ík

  oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

  ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

  para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

  pasírka něm. povolenka

  Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

  pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

  Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

  Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

  piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

  piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

  pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

  pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

  posichrovat něm. pojistit, zajistit

  Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

  profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

  Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

  rakije pálenka

  raport hlášení

  rast něm. odpo?inek

  Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

  règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

  Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

  rekonvalescent lat. zotavující se pacient

  Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

  Ristung něm. výzbroj

  salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

  saniterák vojenský ošet?ovatel

  separace oddělení

  studovat zde: zabavit

  Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

  Stationskomando něm. posádkové velení

  stra?ár srb. strá?ce

  štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

  Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

  Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

  tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

  tagwach něm.budí?ek

  therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

  trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

  t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

  Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

  Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

  Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

  Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

  wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

  z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

  zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

  zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

  ร้าน กาแฟ ลาดพร้าว วัง หิน รองเท้า หนัง กลับ ชาย ครีม ส ครับ หน้า tom รองเท้า ส กิน แคร์ pantip คาเฟ่ แถว แจ้งวัฒนะ ทำความ สะอาด รองเท้า วิตามิน เอ บํา รุ ง สายตา กันแดด กับ รองพื้น ทา อัน ไหน ก่อน รองเท้า แตะ แฟชั่น ชาย รองเท้า อดิ ดา ส ผู้ชาย ครีม องุ่น กิ ฟ ฟา รี น รองเท้า ผ้าใบ ส้น สูง adidas คาเฟ่ แถว วัด พระ แก้ว ชุด นอน กางเกง ขา สั้น แบรนด์ เสื้อผ้า ผู้ชาย 2019 ส ตั๊ ด asics ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์ 97 มือ สอง คอน เวิ ส แจ็ ค แท้ เสื้อ แขน ยาว คน อ้วน วิ ต อะ เดย์ วิตามิน วอ เตอร์ ราคา น้ํา vit c กางเกง ใส่ นอน ผู้ชาย nat c 60 เม็ด ราคา รองเท้า สี น้ำตาล กางเกง ยีน ส์ denim รองเท้า นักเรียน adda รองเท้า ราคา ส่ง สํา เพ็ง ครีม ส ครับ หน้า adidas adizero pro ราคา กาแฟ cafe 7 ดี ไหม pantip ครีม ที่ ใช้ แล้ว หน้า ขาว ใส ยา รอย แผลเป็น ครีม โลชั่น olay สี ม่วง ครีม ทา ผิว เจอร์ เก น ส์ ร้าน ตัด ขา กางเกง ยีน ส์ กาแฟ อารีย์ ครีม พ รี มา เน ส ท์ ครีม ทา ผิว ออ เร น ทอ ล ตัว ไหน ใช้ ดี วิตามิน สลาย ฝ้า converse all star หุ้ม ข้อ converse x off white ราคา คาเฟ่ สไตล์ อังกฤษ ครีม ทา ท้อง ลาย หลัง คลอด ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า แตะ ยุค 90 ครีม บำรุง หน้า ผู้ชาย รองเท้า ปั่น จักรยาน shimano รองเท้า kito ผู้หญิง รองเท้า ผ้าใบ เสริม ส้น fila ครีม ชา แน ล รองเท้า แตะ ผู้ชาย fila แวน โอ สคูล แท้ แอร์ แม็ ก 270 เสื้อผ้า ลาย ดอก โลชั่น aura ครีม เร ติ น เอ ครีม sos คาเฟ่ สวน ลิ้นจี่ รองเท้า สาน ผู้หญิง ครีม q10 ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม ทา มือ ที่ ดี ที่สุด รองเท้า fitflop รัด ส้น เสื้อ เวอร์ ซา เช่ โลชั่น bl ขายส่ง เสื้อ ยืด แฟชั่น ครีม ซุปเปอร์ นางฟ้า เสื้อผ้า ทํา งาน ส กิน แคร์ ลด กระ pantip คาเฟ่ ราชพฤกษ์ 2019 ครีม aveeno เครื่อง สํา อา ง เกาหลี ราคา ส่ง ฮา เตียน คาเฟ่ แต่งตัว สไตล์ เกาหลี 2020 รองเท้า เดิน ทะเล รองเท้า ใส่ อยู่ บ้าน กางเกง ส ม็ อ ค หลัง คาเฟ่ สามเสน shuberry สาขา เสื้อ ยืด กระโปรง ยีน ส์ รองเท้า แตะ fila แท้ minus 20 ครีม ราคา รองเท้า hoka carbon x หมี ปริญญา รองเท้า erke วิตามิน ยี่ห้อ ไหน ดี pantip ครีม ธัญ ญ่า chu o pantip รองเท้า พยาบาล bata อาหาร เสริม บํา รุ ง ผิว pantip ครีม ทา หน้า ลด สิว z2 คาเฟ่ ครีม ฟิ สิ โอ เจ ล วิตามิน ซี กับ คอ ล ลา เจน รองเท้า bt21 ครีม ลด รอย สิว ที่ หลัง รองเท้า ส้น สูง รัด ข้อ เสื้อ ยืด h&m ผู้ชาย เสื้อผ้า แบรนด์ สิริ วัณ ราคา ครีม minus 20 ดี ไหม pantip กันแดด หน้า ฉ่ำ ครีม vm วิ ต ซี เม็ด ฟู่ ตัวแทน จํา หน่าย เสื้อผ้า ไม่ สต๊อก สินค้า facebook ครีม แก้ หลุม สิว เสื้อ เก๋ ๆ decathlon รองเท้า กางเกง edwin กางเกง เล ค กิ้ ง ยู นิ โค ล่ yeezy boost 350 v2 ราคา สี ขาว รองเท้า แค ท กางเกง ยีน ส์ แฟชั่น ผู้หญิง วิตามิน บำรุง สายตา ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 คาเฟ่ แถว สุวรรณภูมิ ไน กี้ ของ แท้ ร้าน มี นา คาเฟ่ lamer ครีม new balance รองเท้า วิ่ง ครีม ทา ฝ้า เจ๊ หนึ่ง บางปู ดี ไหม ครีม กลางคืน ตัว ไหน ดี กางเกง ขา สั้น dickies กางเกง hara ราคา รองเท้า dolce & gabbana วิตามิน บํา รุ ง ผิว ใน เซ เว่ น ยา ลบรอย แผลเป็น นูน ขาย รองเท้า ออนไลน์ คาเฟ่ ริม เจ้าพระยา ครีม วิตามิน ลาว รองเท้า ออนไลน์ ครีม โสม ควีน โกลด์ อาย ครีม 2019 converse jack ราคา ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ แฟชั่น ราคา 55 เสื้อ uniqlo ผู้หญิง รองเท้า mlb boston ราคา กางเกง ยีน ส์ เด็ก ผู้หญิง กางเกง ทรง ลุง ชาย ร้าน อัญชัน วิภาวดี เซ รั่ ม หน้า ใส 2020 นั่ง นา คาเฟ่ กระโปรง ชาว เขา รองเท้า ลา คอส ผู้ชาย รองเท้า พลาสติก dhc ดี ไหม ครีม ทา ขา หนีบ ดํา วุฒิ ศักดิ์ ครีม พี่ ก้อง คอม แบ ท ทบ ครีม ลด ริ้ว รอย รอบ ดวงตา รองเท้า ชู เบ อ รี่ ราคา ครีม โบ วี่ คาเฟ่ แถว ห้วยขวาง คาเฟ่ เปิด ใหม่ เขา ใหญ่ jelly bunny รองเท้า ร้าน กาแฟ จัง เกิ้ ล ทา ครีม ไม่ เข้า หน้า วิตามิน บํา รุ ง สายตา ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม ใบ บัวบก ใน เซ เว่ น เสื้อ ยืด กระโปรง ยีน ส์ ร้าน ขายส่ง เสื้อ แตงโม โบ๊เบ๊ รองเท้า nike air max 90 ร้าน ตัด ขา กางเกง ยีน ส์ เซ รั่ ม กิ ฟ ฟา รี น ดี ไหม ไซส์ us รองเท้า เสื้อ อัด พลีท เกาหลี อี เซอ ร่า ครีม ครีม มอน เต้ pantip บ้าน คาเฟ่ โฟม ล้าง หน้า โอ เล ย์ เสื้อ สี เงิน ครีม minus 20 ดี ไหม ครีม ทา ผิว แห้ง คัน แตะ lacoste ครีม ezerra 10g ราคา รองเท้า พู ม่า ชาย เสื้อ hm ครีม น้อง นะ คะ กางเกง ทรง เอ รองเท้า นั น ยาง สี แดง เสื้อ บิล ลี่ ส กิน แคร์ ที่ ดี ที่สุด เป็น หวัด บ่อย กิน วิตามิน อะไร ดี nike air force 1 สี ขาว บุ ฟ เฟ่ เอ็ ม เค เครื่องสำอาง ราคา ถูก เบบี้ ครีม อเมริกา โน่ คาเฟ่ คาเฟ่ เมือง นนท์ ครีม รองพื้น เอ ส เต้ รองเท้า ใส่ วิ่ง ผู้ชาย เสื้อผ้า แนว สตรี ท ชาย ครีม ที่ ใช้ แล้ว หน้า ขาว ใส ครีม ช่วย ผิว ขาว วิตามิน บำรุง สมอง เด็ก เด รส ไซส์ ใหญ่ ครีม ที่ ใช้ แล้ว หน้า ขาว ใส เสื้อ ลูกไม้ ฉลุ สี ขาว รองเท้า เพื่อ สุขภาพ pantip ครีม คิ้ว เพรส รองเท้า ผ้าใบ สี ดำ adidas รองเท้า adidas nmd r1 รองเท้า พลาสติก บ้าน สวน คาเฟ่ รองเท้า แตะ adidas duramo ครีม แต้ม สิว ไม่มี หัว เสื้อ ยืด กระสอบ เสื้อ ยืด f&f กางเกง ยีน ส์ lee ลด ราคา 2019 เสื้อ ขาว ผู้ชาย วิตามิน ซี ของ เด็ก เสื้อ มิ ก กี้ เมาส์ ดิสนีย์ รองเท้า สํา ห รับ คน เท้า บาน รองพื้น ออ ร่า ริ ช รองเท้า ลุย หิมะ มือ สอง ขายส่ง กางเกง ทรง ลุง ครีม กันแดด เนื้อ บางเบา นอน หลับ ไม่ สนิท วิตามิน คาเฟ่ ขมิ้น กางเกง กระบอก ครีม clear nose รองเท้า วิ่ง asics kayano 26 รองเท้า เคน โซ่ centrum silver 50 ผู้ชาย ครีม ทา ส้น เท้า แตก scholl คาเฟ่ เก๋ ๆ เครื่อง สํา อา ง กิ ฟ ฟา รี น ครีม หน้า ใส ใน วัต สัน ไวท์ เพ อ ร์ เฟ ค ครีม เด รส ลูกไม้ คน อ้วน พร้อม ส่ง arch คาเฟ่ ครีม หน้า สด ใช้ ดี ไหม centrum silver 50 ผู้ชาย วิตามิน ซี จาก ธรรมชาติ ครีม กันแดด หน้า ไม่ มัน วิตามิน บำรุง สายตา ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 รองเท้า แอ๊ด ด้า ผู้หญิง ครีม เพียว ไวท์ รองเท้า หนัง วัว ผู้หญิง กางเกง supreme คาเฟ่ ริม คลอง คาเฟ่ โบ เน่ ครีม ซอง ว่า น หางจระเข้ เซ รั่ ม ก่อน แต่งหน้า ครีม ทา หน้า โอ เล ย์ รองเท้า ลา คอส ของ แท้ le coq sportif ราคา กางเกง สี ครีม ผู้หญิง เสื้อผ้า ลูกไม้ สี ขาว รองเท้า ใส่ เดิน ใน บ้าน อาย ครีม ทา ตอน ไหน วิตามิน ซี กิน วัน ละ กี่ เม็ด boots vitamin c ราคา วิตามิน บี 3 ผิว ครีม ถูก และ ดี รองเท้า วิ่ง pan predator 2019 กล่อง รองเท้า idee รองเท้า วิ่ง ที่ ดี jelly bunny รองเท้า กางเกง ผู้ชาย เท่ ๆ รองเท้า แตะ หนัง แท้ แวน โอ สคูล ราคา แบบ กระโปรง ผ้า ปาเต๊ะ รองเท้า แอร์ เม ส ผู้ชาย ร้าน ตัด ขา กางเกง ยีน ส์ กางเกง เล ค กิ้ ง ยู นิ โค ล่ วิตามิน บี รวม แบ ล็ คม อ ร์ ครีม เด อ มา พอ น ส มู ท อี ลบรอย แผลเป็น ครีม ลด รอย สิว ที่ หลัง รองเท้า ผ้าใบ fila ผู้หญิง นา อิน คาเฟ่ บู ส เตอร์ ครีม เสื้อ สี เงิน เสื้อผ้า วิน เท จ มือ สอง เสื้อ กัน หนาว ผู้ใหญ่ กางเกง แม็ ก ผู้หญิง cetaphil moisturizing cream ราคา ครีม ชา เขียว บี ออ ร่า คาเฟ่ ย้อน ยุค วัด พิกุล ทอง ครีม q10 ยี่ห้อ ไหน ดี โลชั่น ส มู ท โตะ ไวท์ เพ อ ร์ เฟ ค ครีม ร้าน จ้ ว ด คาเฟ่ กางเกง dickies แท้ 1000 ไม้ คาเฟ่ แบรนด์ เสื้อผ้า ผู้ชาย แพง เด รส นีออน ยัน ฮี วอ เตอร์ บ้าน ป่า คาเฟ่ ครีม มหา ลัย ร้าน เสื้อผ้า แบรนด์ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย กลางคืน ครีม กระชับ รู ขุม ขน เซ เว่ น pantip รองเท้า มวยสากล adidas วิ่ง วิตามิน เม ลา โท นิ น รองเท้า วิ่ง adidas pantip ครีม วิตามิน ซี boots วิตามิน ซี วิ ส ต้า กิน ตอน ไหน กางเกง วอร์ม ยก โหล กางเกง ยีน ส์ เอว สูง มาก ๆ เสื้อ แบรนด์ ผู้หญิง แพทเทิร์น เสื้อ เด็ก ครีม คี ล แฟชั่น ผ้าขาวม้า หญิง สิริ สมปอง คาเฟ่ กางเกง ยีน ส์ ทรง บ อย เอว สูง คน อ้วน วิตามิน บี รวม แอ ม เว ย์ pantip ครีม ezerra 10g ราคา ครีม ลด ริ้ว รอย ที่ ดี ที่สุด ราคา ไม่ แพง กางเกง ใน ชาย มือ สอง คาเฟ่ ตาม แนว รถไฟฟ้า รองเท้า ผ้าใบ saint laurent ครีม กันแดด หน้า ไม่ มัน คาเฟ่ แถว สนามหลวง drop by dough อุดมสุข คาเฟ่ แถว อารีย์ 2020 ครีม นวด หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า แตะ ลา คอส ราคา ยัน ฮี วอ เตอร์ กางเกง ลำลอง ครีม รักษา ผิว ไหม้ แดด ครีม ลด ฝ้า ใน เซ เว่ น kt night cream รองเท้า ผ้าใบ ส้น หนา รองเท้า slip on ผู้หญิง 2019 khunchan pantip เม ล่อน คาเฟ่ กางเกง สี เขียว ขี้ม้า ผู้ชาย ไน กี้ วิ่ง รองเท้า วิ่ง หน้า เท้า กว้าง รองเท้า dior หญิง ของ แท้ กางเกง 5 ส่วน เข้า รูป vitamin b12 คือ เซ รั่ ม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย กางเกง กํา มะ หยี่ ไน กี้ ของ แท้ เสื้อ ลูกไม้ บาง ลํา ภู กล่อง วาง รองเท้า กางเกง เล ค กิ้ ง ยู นิ โค ล่ ครีม เฮิ ร์ บ โกลด์ ดี ไหม ครีม พม่า ทา นาคา ส ตั๊ ด ปุ่ม ag กางเกง ยู นิ โค ล่ ผู้หญิง คาเฟ่ อ เม ซอน เปิด กี่ โมง วิตามิน เม็ด ฟู่ mivolis ครีม พี่ ก้อง หมี ปริญญา กางเกง ผ้า ฝ้าย ผู้ชาย วิตามิน บี ช่วย เรื่อง อะไร เสื้อผ้า ผู้ สูงอายุ ย้อม สี รองเท้า ผ้าใบ vit b complex คือ รองเท้า แตะ วิ่ง มาราธอน รองเท้า ปลาย แหลม ครีม วิตามิน ซี boots ร้าน เสื้อผ้า แพ ล ต ติ นั่ ม งาน ป้าย คาเฟ่ ถ่ายรูป สวย ติด รถไฟฟ้า คาเฟ่ 2019 เครื่อง สํา อา ง 3ce แบรนด์ เสื้อผ้า เซ็นทรัล ผลิตภัณฑ์ รักษา ฝ้า รองเท้า แตะ สุขภาพ ชาย nat b 100 เม็ด ราคา ครีม หมี ezerra กางเกง มือ สอง ยก กระสอบ รองเท้า แตะ ลา คอส แท้ ชุด เด รส กระโปรง ยาว เซ รั่ ม ซอง จิบ ไถ่ คาเฟ่ บาง ใบไม้ คาเฟ่ รองเท้า hi end เสื้อ สามเหลี่ยม ส ตั๊ ด asics ชวนชม คาเฟ่ เครื่อง สํา อา ง ออนไลน์ ร้าน น่า รัก ๆ carter's ของ แท้ ครีม หน้า ใส ไร้ สิว pantip ครีม ฮี รู ดอย ครีม ทา ผิว เกาหลี อาย ครีม ลา แม ร์ ครีม ทา รอย ดํา จาก สิว fila disruptor ราคา รองเท้า วิ่ง kalenji เสื้อ ยืด วิน เท จ มือ สอง กางเกง วอร์ม ผ้า ยืด ครีม เวช สํา อา ง ส กิน แคร์ ผิว แห้ง converse all star สี ดํา ครีม กํา จัด ขี้แมลงวัน ใน เซ เว่ น เอ อา ร์ วิตามิน อี รองเท้า หนัง สี ขาว ชาย ทา ใต้ ตา รองเท้า เดิน ป่า timberland ไว ทา ร่า อี ครีม ชุด เด รส มือ สอง ครีม balea bootchy white ราคา รองเท้า havaianas สาขา ครีม โสม ซิ น ซ์ รองเท้า superstar รองเท้า ไน กี้ ส ตั๊ ด รองเท้า ผ้าใบ น่า รัก ๆ วิตามิน บำรุง กระดูก เสื้อ ยืด lee แท้ เสื้อ ขาว สวย ๆ เสื้อผ้า ของ เด็ก ครีม มาร์ค ผิว ขาว เยล ลี่ วิตามิน ขายส่ง เสื้อ ยืด แฟชั่น artory café ครีม นา มุ ไลฟ์ ส เน ล ไวท์ คาเฟ่ ย่าน อารีย์ 2020 รองเท้า แตะ adidas duramo กางเกง ยีน ส์ ยี่ห้อ asics gel kayano 26 ราคา เสื้อผ้า ผู้ สูงอายุ รองเท้า แตะ ผู้ชาย fila รองเท้า อา ดิ ดา ส ของ แท้ fila รองเท้า ผู้ชาย วิตามิน บี 3 ผิว วิตามิน เม็ด ฟู่ ราคา ส่ง ใช้ ครีม แล้ว แสบ หน้า ครีม ผลัด เซลล์ ผิว หน้า รองเท้า ใส่ ใน บ้าน miniso วิธี กิน คอ ล ลา เจน dhc เสื้อ แนว ร็ อ ค หญิง ครีม พอ น กลางคืน วิตามิน บี ช่วย ให้ นอน หลับ อ อย ทา หน้า ทา ตอน ไหน แต่งตัว กางเกง ส แล็ ค ผู้ชาย กางเกง ทรง เอ กางเกง ก้างปลา วิตามิน บี บำรุง สมอง เสื้อผ้า ทํา งาน ผู้หญิง ครีม สลาย ฝ้า fila รองเท้า ผู้ชาย ครีม เอ มิส ขาว จริง ไหม ไวท์ เท น นิ่ง เซ เว่ น ไบ โอ ติ น บํา รุ ง ผม รองเท้า หนัง ผู้ชาย hush puppies เสื้อ แม่ ลูก ครีม ทา รักแร้ ขาว ใน เซ เว่ น วิตามิน ซี แบบ ฉีด ยี่ห้อ ไหน ดี คอนเวิร์ส สี ดำ กางเกง ยีน ส์ เด็ก ผู้หญิง ครีม บํา รุ ง ก่อน แต่งหน้า ถูก และ ดี คาเฟ่ หมา ราชพฤกษ์ ชุด ทองกวาว กางเกง bio c ราคา ร้าน ชุด เด รส วี คาเฟ่ เสื้อ ยืด สี ขาว uniqlo รองเท้า new balance ราคา ถูก ฟ อ เร ส คาเฟ่ pakpap cafe converse all star สี ดํา รองเท้า coach ผู้หญิง อ อย บํา รุ ง ผิว กางเกง ยีน ส์ เสื้อ เชิ้ต คาเฟ่ ลิ โด้ เซ รั่ ม ส้ม เซ เว่ น วิตามิน เม็ด ฟู่ ดี ไหม ครีม เอ มิส ขาว จริง ไหม ครีม รก แกะ pantip เสื้อ lazada เสื้อ ยี่ห้อ greyhound ราคา americano cafe บาง แว ก joliena plus กันแดด รองเท้า mac เม็ด ฟู่ แคลเซียม รองเท้า dior หญิง ของ แท้ nike air force 1 para noise ราคา วิตามิน ซี พี่ จุน ay2499shoes รองเท้า แตะ ผู้ สูงอายุ หญิง เสื้อผ้า มือ สอง ราคา ถูก คาเฟ่ ขมิ้น อาหาร เสริม วิตามิน รวม โลชั่น bl วิตามิน ลด น้ำหนัก เสื้อ สาว อวบ ราคา ส่ง กิน วิตามิน บี แล้ว ฉี่ เหลือง ชุด ฮาวาย ผู้หญิง อวบ รองเท้า adidas nmd r1 กางเกง สูท อาหาร เสริม บํา รุ ง ผิว pantip dhc ดี ไหม กางเกง คน อวบ เครื่อง สํา อา ง เกาหลี ราคา ส่ง ผลิตภัณฑ์ รักษา ฝ้า ส กิน แคร์ ผู้ชาย ถูก และ ดี h&m เสื้อ ยืด ครีม เพียว ริ ก้า รองเท้า hippo กางเกง ทรง ลุง กระสอบ รองเท้า ใส่ รับ ปริญญา รองเท้า วิ่ง brooks ผู้หญิง เสื้อ ยี่ห้อ haas รองเท้า nike cortez รองเท้า หน้า ฝน ครีม bio oil ครีม จุฬา เฮิ ร์ บ ลํา ไย ครีม ส้ม จี๊ด กางเกง ใน ผ้า ฝ้าย แท้ 100 กางเกง ดิก กี้ ขา สั้น ครีม แก้ หลุม สิว คาเฟ่ สนามหลวง โฟม ล้าง หน้า ลด ริ้ว รอย pantip ครีม กันแดด เค เอ dior เครื่อง สํา อา ง รองเท้า adidas pure boost b6 คือ รองเท้า fitflop ผู้ชาย 2019 แท้ ส กิน แคร์ ผลัด เซลล์ ผิว ครีม รักแร้ cafe สาทร ชุด เพื่อนเจ้าสาว กางเกง รองเท้า adidas pure boost รองเท้า adidas cloudfoam รองเท้า ขาว ล้วน ส มู ท อี ลบรอย แผลเป็น คาเฟ่ ย่าน พระราม 9 รองเท้า ผ้าใบ ห ลุย ส์ เด รส ลูกไม้ คน อ้วน พร้อม ส่ง กันแดด ยู ร่า คาเฟ่ อารีย์ gump การ แต่งตัว เสื้อ ยืด กางเกง ยีน ส์ ผู้หญิง เครื่อง สํา อา ง dior กางเกง ขา สั้น ใส่ สบาย กางเกง ใน คน ท้อง wacoal รองเท้า แตะ หนัง แท้ ครีม กันแดด snail white รองเท้า ผ้าใบ สไตล์ เกาหลี ครีม return ดี ไหม รองเท้า ไน กี้ ผู้ชาย 2020 ไวท์ เท น นิ่ง เซ เว่ น centrum silver 50 ผู้หญิง ราคา รองเท้า toms สาขา กระโปรง การ์ตูน กระโปรง หางปลา สั้น ตึก ใบ หยก บุ ฟ เฟ่ เสื้อ ยืด งาน ป้าย กาแฟ ออ ล คาเฟ่ อยาก ทํา แบรนด์ ครีม ร้าน คาเฟ่ รามอินทรา ร้าน กาแฟ แนว ธรรมชาติ phyto วิตามิน แต่งตัว สี พาส เท ล วิตามิน by คุณ แอ้ loafer รองเท้า คาเฟ่ ริม น้ำ เจ้าพระยา กางเกง ใน shopee รองเท้า bts dhc ราคา หลุม สิว ครีม รองเท้า ไน กี้ ซูม ครีม พริก ขา เรียว รองเท้า พยาบาล bata กางเกง ยีน ส์ ยี่ห้อ ร้าน ตัด ขา กางเกง ใกล้ ฉัน แบรนด์ เม็ด บํา รุ ง สมอง วิตามิน ซี ธรรมชาติ รองเท้า นักเรียน ผู้หญิง ครีม กันแดด ทา หน้า ใน เซ เว่ น รองเท้า ไน กี้ แตะ ครีม อา ร์ เช่ converse one star ราคา รองเท้า ผ้าใบ นั น ยาง สี ขาว แต่งตัว เสื้อผ้า วัย 40 อั พ ครีม กันแดด หน้า มัน pantip we cottage บาง แสน รองเท้า sneaker 2020 รองเท้า รัด ส้น สี ขาว คาเฟ่ อารีย์ ซอย 4 รองเท้า ไน กี้ แตะ วิตามิน สร้าง กล้าม เนื้อ วิตามิน รวม กิน ตอน ไหน รองเท้า ผ้าใบ ราคา ส่ง รองเท้า thorogood วิ ส ต้า วิตามิน ซี ส กิน แคร์ คน หน้า มัน ร้อย หู รองเท้า คาเฟ่ เสรีไทย รองเท้า หนัง กลับ ชาย เครื่อง สํา อา ง น้อง ฉัตร เซ เว่ น โค เอนไซม์ คิว เท น แบ ล็ คม อ ร์ แบบ เสื้อผ้า แก้ว ใส่ กับ ผ้าถุง กางเกง ยีน ส์ เอว สูง ขา กระบอก เล็ก วิตามิน สำหรับ วัย ทอง ครีม แผลเป็น เสื้อ topshop กาแฟ อารีย์ ครีม กันแดด หน้า มัน pantip กางเกง ยีน ส์ ยี่ห้อ ส กิน แคร์ หน้า ขาว ใส pantip รองเท้า loafer ผู้หญิง ส กิน แคร์ หน้า มัน รองเท้า ใส่ อยู่ บ้าน ไซส์ รองเท้า nike kid ร้าน เด รส ig ราคา ถูก เสื้อ shopee ขั้น ตอน ลง ครีม คาเฟ่ แถว อารีย์ 2020 ครีม npc ดอกจิก เสื้อ มิ ก กี้ เมาส์ ดิสนีย์ ครีม แก้ หลุม สิว ไน กี้ ของ แท้ ไซส์ รองเท้า นั น ยาง ครีม bequala ครีม บิ ง ซู nike air force 1 สี ขาว centrum วิตามิน รวม ครีม แพร รี่ โกลด์ pantip ครีม พริก ขา เรียว nat b 100 เม็ด ราคา นา บัว คาเฟ่ สุรา ษ เสื้อ ยืด ซา ร่า เฟื่องฟ้า คาเฟ่ ฮา เตียน คาเฟ่ รองเท้า ไน กี้ สี แดง วิตามิน เลมอน เสื้อ ยืด แฟชั่น ราคา ส่ง 3 ตัว ร่างกาย ดูด ซึม วิตามิน ซี เสื้อผ้า ขายส่ง ราคา ถูก ครีม ที่ ใช้ แล้ว หน้า ขาว ใส รองเท้า แก้ว ส้น สูง รองเท้า เท วิน ลด ราคา ครีม อาบ น้ำ วัต สัน vit c เกาหลี สถาน ที่นั่ง ชิ ว เสื้อ ลูกไม้ แฟชั่น เกาหลี ลด ริ้ว รอย รอบ ดวงตา คาเฟ่ อารีย์ ซอย 4 ส มู ท อี ลบรอย แผลเป็น ครีม บำรุง หน้า ขาว รองเท้า loafer ผู้หญิง รองเท้า ฟุตบอล nike 2019 วิตามิน nat b รองเท้า ส นี ก เกอร์ ผู้หญิง มร ณา นุ สติ คาเฟ่ รองเท้า mcm กระโปรง ทรง เอ ยาว 18 รองเท้า scholl pantip กางเกง แม็ ก ผู้หญิง เสื้อ คลุม ผ้า พื้นเมือง โอ เล ย์ กลางคืน cc ครีม เซ เว่ น ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า คิว เพรส pantip กางเกง ใส่ นอน ผู้ชาย ครีม skinsista กางเกง ใน ผ้า ฝ้าย แท้ 100 รองเท้า สุขภาพ ผู้ชาย วิตามิน ปลูก ผม รองเท้า new balance ราคา ถูก แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน ซี 500 mg nike air max 90 ผู้หญิง คาเฟ่ อารีย์ ซอย 4 แบบ เสื้อผ้า แก้ว ใส่ กับ ผ้าถุง รองเท้า slip on ผู้หญิง 2019 สี่ แยก หัว ตะเข้ คาเฟ่ แอนด์ เกส ท์ เฮ้า ส์ เสื้อ ยี่ห้อ haas กางเกง the north face เสื้อผ้า คน อ้วน แซ่ บ ๆ กางเกง วอร์ม ขา เด ฟ ครีม ทา มือ แตก ลบรอย แผลเป็น ที่ ขา z2 คาเฟ่ เสื้อ เก๋ ๆ กาแฟ อ เม ซอน ใกล้ ฉัน ขายส่ง carter's กระสอบ สอง แถว คาเฟ่ รองเท้า keds สี ขาว ปะ กางเกง รองเท้า ทํา งาน ผู้หญิง ใส่ สบาย ครีม sulwhasoo ขนาด ทดลอง ขายส่ง รองเท้า มือ สอง โรง เกลือ แบรนด์ เสื้อผ้า ผู้ชาย แพง naturalizer สาขา คาเฟ่ bts อโศก สี ย้อม รองเท้า ณิ ช รมย์ คาเฟ่ vitamin b1 คือ เสื้อ ยืด สี รุ้ง โอ เล ย์ วิ ป ครีม รองเท้า chou น้ำ วิตามิน c รักษา สิว ยัน ฮี vitamin e คือ ส กิน แคร์ ลด กระ pantip แบบ แขน เสื้อ เก๋ ๆ รองเท้า ไน กี้ สีชมพู โลชั่น ลบรอย จุด ด่าง ดํา ที่ ขา ปา ฎี คาเฟ่ jelly bunny กระเป๋า เสื้อ ยืด dior แท้ ครีม กันแดด ยี่ห้อ ไหน ดี pantip เสื้อ ยืด ig balenciaga speed trainer ราคา รองเท้า เอ ล ซ่า ส้น สูง nike รัด ส้น รองเท้า ผ้าใบ saint laurent เจ ล แต้ม สิว pair เสื้อผ้า shein ดี ไหม คาเฟ่ แมว รามอินทรา ครีม จู จู เน่ คาเฟ่ แถว สายไหม เสื้อผ้า แนว สปอร์ต fashion รองเท้า ส กอ ล ล์ ยุค 90 ครีม ซอง สี ฟ้า ใน เซ เว่ น ส กิน แคร์ ผิว แห้ง เสื้อกล้าม เด็ก ผู้หญิง คาเฟ่ แถว ศรีนครินทร์ อเมริกา โน่ คาเฟ่ อายุ 50 ควร กิน วิตามิน อะไร คาเฟ่ ติด ทะเล โลชั่น เอ มิส รองเท้า cc oo ผู้ชาย adidas boost ราคา ร้าน น่า รัก ๆ ครีม กันแดด ทา ตอน ไหน ครีม บำรุง รอบ ดวงตา กางเกง ส ม็ อ ค หลัง ครีม เม ล่อน siamboot คาเฟ่ สะพาน ใหม่ แบรนด์ เสื้อ ยืด ผู้ชาย ชุด กระโปรง ยาว สี ขาว รองเท้า สาน ผู้หญิง กางเกง ยีน ส์ mc ลด ราคา 2563 รองเท้า ส กอ ล ล์ ยุค 90 เสื้อ ลูกไม้ ขายส่ง 100 ราคา รองเท้า us dhc ราคา วิตามิน dhc กิน พร้อม กัน ครีม สลาย ฝ้า h&m kid ราคา ถูก กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง ผ้า คอตตอน กระโปรง หางปลา ผ้า ไหม แบบ แขน เสื้อ เก๋ ๆ รองเท้า วิ่ง คน เท้า แบน รองเท้า กัน หิมะ ugg ราคา รองเท้า โอ นิ ซึ กะ กางเกง ดิ ส โก้ วิตามิน amway เสื้อผ้า รามอินทรา ตัว ละ 5 บาท ครีม โท เม อิ ครีม ราก โสม ส ริ ตา pantip ครีม กันแดด ล อ รี อั ล สี เขียว ดี ไหม ราคา รองเท้า โอ นิ ซึ กะ เสื้อ boy london ราคา รองเท้า ผ้าใบ โอ นิ รองเท้า ผ้าใบ หุ้ม ข้อ ชาย เสื้อ john henry รองเท้า ผ้าใบ baoji ผู้หญิง รองเท้า แตะ adidas duramo รองเท้า jaspal ร้าน กาแฟ เล็ก ๆ สไตล์ มิ นิ มอ ล ทา รอย แผลเป็น เสื้อผ้า เด็ก ยก โหล ชุด กระโปรง ฟูฟ่อง สี ฟ้า รองเท้า balenciaga ผู้หญิง ราคา เสื้อกล้าม ผู้หญิง สวย ๆ ครีม กระปุก สี ฟ้า กางเกง ยุค 90 เสื้อ ยืด สไตล์ เกาหลี เสื้อผ้า ลาย ดอก วิตามิน ออ เร้น จ์ เสื้อผ้า เอว ลอย รองเท้า มวยสากล กางเกง เอว สูง ขา เด ฟ เสื้อ มู จิ ขายส่ง กางเกง ขา สั้น ตัว ละ 25 ครีม วิคตอเรีย กางเกง ใน ผู้ชาย uniqlo กระโปรง ชาว เขา เสื้อ แบรนด์ cps เสื้อ ใน คน ท้อง uniqlo ครีม พ รี มา เน ส ท์ ครีม ทา ฝ้า ยัน ฮี เซ เว่ น pantip รองเท้า ผ้าใบ เท วิน ไน กี้ แอร์ ซูม เสื้อ เชิ้ต ชีฟอง รองเท้า ผ้าใบ ส้น หนา กางเกง ยีน ส์ กระสอบ ครีม กันแดด หน้า ไม่ มัน รองเท้า chou ครีม หน้า วิ้ ง รองเท้า แตะ การ์ตูน รองเท้า ส ตั๊ ด ลด ราคา 2019 รองเท้า สํา ห รับ ยืนนาน ๆ ชื่น ใจ คาเฟ่ ครีม กันแดด heliocare 360 ชม นา คาเฟ่ รองเท้า วิ่ง on cloud แต่งตัว กระโปรง ยาว ขายส่ง carter's กระสอบ รองเท้า ใส่ เต้น ฮี รู ดอย ลบรอย แผลเป็น ฮา เตียน คาเฟ่ ครีม กันแดด maza รองเท้า ลำลอง ผู้หญิง ร้าน กาแฟ ม น ครีม ทา ฝ้า concept วัต สัน ครีม vit c รองเท้า เซฟตี้ สวย ๆ รองเท้า แตะ flip flop วิตามิน บี 12 ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด pantip xiaomi รองเท้า dhc ราคา คาเฟ่ เพลินจิต กางเกง ทรง กระบอก คน อ้วน รองเท้า sneaker สี ขาว ครีม ทา ขา หนีบ ดํา วุฒิ ศักดิ์ รองเท้า สั่ง ตัด วิตามิน e ทา หน้า แคปซูล ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า ทํา งาน ผู้หญิง ใส่ สบาย เสื้อผ้า ชีฟอง ลาย ดอก เซ รั่ ม ทา ตอน ไหน ชุด กระโปรง ฟูฟ่อง สีชมพู กางเกง ยีน ส์ 5 ส่วน ผู้หญิง เอว สูง วิตามิน บี 1 6 12 ยี่ห้อ sambee ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ แฟชั่น ราคา 55 เสื้อผ้า สาย ฝ อ ขายส่ง เสื้อ boy london ราคา dior เครื่อง สํา อา ง แบบ เสื้อ ผู้หญิง ทำงาน ครีม ทา ผิว หอม ติดตัว กางเกง ทรง ลุง ชาย ครีม ลด สิว ใน วัต สัน รองเท้า เดิน ป่า timberland คาเฟ่ ใกล้ บี ที เอ ส รองเท้า trekking เสื้อผ้า นำ เข้า รองเท้า ugg คาเฟ่ ริม เจ้าพระยา วิตามิน เค คือ ชุด แฟชั่น ชาย ขายส่ง กางเกง ทรง ลุง ครีม โซล ชู พัน ทิป รองเท้า cqb กันแดด นางฟ้า วิตามิน ซี ภูมิแพ้ รองเท้า 100 ปุ่ม supersport ราคา รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ร้าน ขายส่ง เสื้อ แตงโม โบ๊เบ๊ ครีม หัว ไช เท้า เซ เว่ น ครีม ขมิ้น หอม ของ แท้ วิตามิน บี 12 รักษา ฝ้า คาเฟ่ ยุค 90 ครีม หน้า เงา วาว pantip ชุด เด รส คน อ้วน ราคา ถูก พร้อม ส่ง ครีม มะละกอ mega พัน ทิป boots vitamin c ราคา เสื้อ มู จิ รองเท้า mossono ร้าน คาเฟ่ แมว รองเท้า bt21 คาเฟ่ อ เม ซอน เปิด กี่ โมง รองเท้า เซน โซ ส กิน แคร์ ตัว เดียว จบ รองเท้า ตรา ปู รองเท้า พยาบาล baoji ครีม ลาว วิตามิน บี 5 ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม skinrx lab ครีม ลด ฝ้า ใน เซ เว่ น รองเท้า ผ้าใบ สี ดำ ทำงาน รองเท้า แบดมินตัน supersport รองเท้า บอสตัน ราคา แบบ เสื้อ เข้า รูป ผู้หญิง คาเฟ่ ริม คลอง ไซส์ รองเท้า fila ผู้หญิง คาเฟ่ แถว พญาไท ดี ดี คาเฟ่ กันแดด innisfree สี เหลือง รองเท้า ไก่ รองเท้า วิ่ง บา จา ครีม บำรุง เท้า รองเท้า เอ ซิ ค vdesign เม็ด ฟู่ pantip ครีม บำรุง หน้า ใส อา ดี ดา ส รองเท้า ครีม ช่วย กระชับ รู ขุม ขน คาเฟ่ แถว แจ้งวัฒนะ รองเท้า sneaker ผู้ชาย 2020 เสื้อ คลุม ผ้า พื้นเมือง size เสื้อผ้า เด็ก ครีม บิวตี้ เฟส tutu beach ราคา อาหาร เสื้อ john henry กางเกง 5 ส่วน เข้า รูป รองเท้า fila disruptor ราคา ส กิน แคร์ หน้า ขาว ใส pantip ครีม ซอง สี ฟ้า ใน เซ เว่ น ครีม แตงโม ใน เซ เว่ น เสื้อ สงกรานต์ ลาย ดอก centrum วิตามิน รวม เสื้อ แบรนด์ cps วิตามิน บี พลัส แอ ม เว ย์ ครีม ทา เข่า ดํา รองเท้า แบ ด lining กางเกง ขา สั้น champion แบบ แขน เสื้อ เก๋ ๆ รองเท้า แบ ด lining ครีม ผิว ขาว เซ เว่ น ชุด ผ้า ไหม กางเกง โฟม ล้าง หน้า แก้ ฝ้า pantip เสื้อ ลาย เสือ ผ้า ชีฟอง คอนเวิร์ส แจ๊ ค ราคา nat c pantip แตะ lacoste ครีม พี ออ ร่า ไน ท์ ของ แท้ คาเฟ่ เวท มนต์ รองเท้า แตะ adidas สี ม่วง ไป นา มา คาเฟ่ nike pegasus 35 ราคา วิตามิน บํา รุ ง สายตา blackmore วิตามิน ซี อึน ดัน กิน ตอน ไหน คาเฟ่ บี ที เอ ส คาเฟ่ เปิด ใหม่ อารีย์ วิตามิน บี complex กระโปรง ทรง ทวิ ส น้ํา ดื่ม วิตามิน วิ ต อะ เดย์ รองเท้า ผ้าใบ ของ แท้ ร้าน กาแฟ เล็ก ๆ สวย ๆ คาเฟ่ ริม แม่น้ำ เจ้าพระยา รองเท้า พู ม่า ราคา วิตามิน บํา รุ ง ผิว ที่ ดี ที่สุด centrum silver 50 ผู้ชาย ครีม ชา แน ล แพทเทิร์น กระโปรง บาน กางเกง กระบอก คาเฟ่ แถว วัด มังกร วิตามิน เม็ด ฟู่ mivolis เสื้อผ้า เด้ง เกาหลี ราคา ส่ง คอนเวิร์ส มือ สอง กางเกง ส แล็ ค ผู้หญิง อ้วน เสื้อ ยืด ตัว ยาว กางเกง ทํา งาน ผู้หญิง ขา เด ฟ ครีม น้ำผึ้ง ป่า ครีม ทา รอย แตก ชุด เด็ก h&m ส กิน แคร์ ลด รอย ดํา จาก สิว อายุ 50 ควร ใช้ ครีม บำรุง แบบ ไหน รองเท้า วิ่ง เท้า แบน 2019 กางเกง ขา สาม ส่วน ผู้ชาย รองเท้า สลิป ออ น vans ลด ริ้ว รอย รอบ ดวงตา คอนเวิร์ส ดาว เสื้อ สี พีช วิตามิน เม็ด ฟู่ mivolis ครีม บํา รุ ง ขอบ ตา ดํา วิตามิน บํา รุ ง ผิว ใน เซ เว่ น รองเท้า xtep เด อ ลี ฟ ทา นาคา ครีม ซอง pantip ไซส์ รองเท้า adidas ผู้ชาย รองเท้า ส ตั๊ ด asics รองเท้า ari วิตามิน ซี ต้าน ไวรัส ครีม พี่ ปุ๋ย ครีม แต้ม สิว ไม่มี หัว กางเกง ยีน ส์ แม็ ค แท้ รองเท้า ไซส์ ใหญ่ ผู้ชาย แบรนด์ เม็ด บํา รุ ง สมอง คาเฟ่ ต้นตาล รองเท้า ลุย น้ำ กัน ลื่น กางเกง ยีน ส์ สี ดํา เอว สูง รองเท้า onitsuka tiger แท้ ครีม มาร์ค ผิว ขาว กางเกง ยีน ส์ ขา กระบอก ใหญ่ ชาย วิตามิน บํา รุ ง ร่างกาย ผู้ชาย รองเท้า แตะ adidas duramo กางเกง ยีน ส์ ทรง กระบอก ใหญ่ ชุด เสื้อ กางเกง คน อ้วน ครีม นวด หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี เสื้อ ยืด h&m ผู้ชาย กางเกง ยีน ส์ 5 ส่วน ผู้หญิง เอว สูง เสื้อ แม่ ลูก รองเท้า ส ตั๊ ด asics ร้าน ชม คาเฟ่ ครีม ที่ แจ ฮ ยอน ใช้ ครีม ทา ผิว nivea คาเฟ่ near me uniqlo รองเท้า เสื้อ คลุม ผ้า พื้นเมือง เสื้อผ้า แก้ว ใส่ กับ ผ้าถุง เสื้อ สงกรานต์ ลาย ดอก สวน ป่า คาเฟ่ รองเท้า keen สาขา น้ํา ดื่ม ผสม วิตามิน night cream ผู้ชาย ญา ญ่า ส กิน แคร์ pantip h&m รองเท้า รองเท้า แบดมินตัน lining แบรนด์ เสื้อ ยืด ผู้ชาย โอ เล ย์ กลางคืน รองเท้า แตะ เพื่อ สุขภาพ ผู้ชาย เสื้อผ้า แนว ร็ อ ค ผู้หญิง ig แต่ง ร้าน กาแฟ สวย ๆ สี ทา รองเท้า ผ้าใบ
  ครีม ทา ฝ้า เจ๊ หนึ่ง บางปู ดี ไหม| เสื้อ ค รอ ป เด็ก| ครีม ทา ผิว ออ เร น ทอ ล ตัว ไหน ใช้ ดี| กางเกง สี ดํา ขา ยาว| รองเท้า อดิ ดา ส ผู้ชาย| วิตามิน ซี เซ เว่ น เม็ด| ดู บัว คาเฟ่ รูปภาพ| วิธี กิน วิตามิน| น้ํา ดื่ม วิตามิน บี| คาเฟ่ ปลายนา| ครีม กระชับ รู ขุม ขน เซ เว่ น pantip| ครีม หน้า สด เกาหลี พัน ทิป| ครีม ทา ส้น เท้า แตก ยี่ห้อ ไหน ดี| วิตามิน ซี เซ เว่ น เม็ด| ครีม โบ วี่| รองเท้า คอนเวิร์ส แท้ ผู้ชาย| ครีม แต้ม สิว ดาวเรือง| วิตามิน dhc กิน พร้อม กัน| รองเท้า ผ้าใบ เสริม ส้น fila| ครีม กํา จัด สิว| มะขาม ขัด ผิว เซ เว่ น| pirom cafe เขา ใหญ่| อเมริกา โน่ คาเฟ่| ครีม ลด รอย แตก| วิตามิน ซี กา ร์ นิ เย่ แบบ ซอง| เสื้อ ยืด สี ขาว uniqlo| บ้าน ปาย นา คาเฟ่| รองเท้า ผ้าใบ เปิด ส้น vans| เสื้อ ยืด dior แท้| โปร โม ชั่ น รองเท้า| วิตามิน ซี ไบ โอ| ครีม คิ้ว เพรส| น้ํา vit c| รองเท้า ผ้าใบ นั น ยาง สี ขาว| เสื้อ ยืด แบรนด์ ดัง| กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น แบรนด์| วิตามิน ซี วิ ส ต้า กิน ตอน ไหน| คาเฟ่ เมือง นนท์| วิตามิน ซี ช่วย เรื่อง อะไร| เสื้อผ้า แนว ร็ อ ค ผู้หญิง ig| กางเกง ทํา งาน ราคา 100 บาท| รองเท้า แตะ ลา คอส แท้| ครีม น้ํา แตก| ครีม ทา มือ ขาว| โลชั่น โซล ชู ขาว จริง มั้ ย| กางเกง ยีน ส์ ทรง บ อย เอว สูง คน อ้วน| ร้าน เสื้อผ้า taobao pantip| เสื้อผ้า แก้ว ใส่ กับ ผ้าถุง| ครีม b3| รองเท้า แตะ หนัง แท้| เสื้อกล้าม รู| คาเฟ่ near me| โรบินสัน ลด ราคา รองเท้า| รองเท้า ผ้าใบ น่า รัก ๆ| เสื้อ มิ ก กี้ เมาส์ ดิสนีย์| ครีม บำรุง หน้า ช่วง หน้า หนาว| รองเท้า delta| กาแฟ ออ ล คาเฟ่| วิตามิน เม็ด ฟู่ ราคา ส่ง| รองเท้า quick step| ครีม บิวตี้ ท รี 2563| ครีม ส ครับ หน้า| แบบ เสื้อผ้า อิน โด| ครีม นา มุ ไลฟ์ ส เน ล ไวท์|